Algemene voorwaarden

Versie: 11 januari 2020

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt elk aanbod van, en elke overeenkomst met onze firma (NV Verancobel, Europark Zuid 16, 9100 Sint-Niklaas) beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant. Een afwijking of wijziging van deze Algemene Contractvoorwaarden kan slechts tegengeworpen worden door onze firma indien wij schriftelijk onze instemming hebben gegeven. De klant verklaart zich vanaf de ondertekening van de overeenkomst gesloten tussen hem en onze firma akkoord met de algemene voorwaarden waarvan hij kennis heeft genomen en alle bedingen van heeft aanvaard, behoudens andere schriftelijke overeenkomst welke uitdrukkelijk werd aanvaard door onze firma.

De bestelde constructies zijn bindend en kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder bijkomende kosten. Een wijziging van de bestelde constructies kan aanleiding geven tot een latere leveringstermijn. De levering termijnen in het contract zijn steeds indicatief en worden verlengd door weerverletdagen, overmacht, het onvermogen om de klant te bereiken of andere redenen door derden (aannemingswerken, bouwvergunning,…) Onze firma kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor afwijkende leveringstermijnen.

De klant verbindt zicht ertoe om de werf volledig toegankelijk te maken tot de plaats waar de constructie geplaatst moet worden. Elektriciteit, water en voldoende parkeerplaats wordt door de klant voorzien. Alle voorafgaande werken uitgevoerd door derden of door de klant moeten uitgevoerd worden volgens de regels der kunst, de details hiervan worden aan onze firma doorgegeven voor de start van installatie van de constructies. Vanaf de levering van de materialen/goederen ligt het risico van verlies, beschadiging of diefstal bij de klant.

Indien de overeenkomst werd gesloten onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning moet de klant het bewijs van weigering bezorgen aan onze firma. Indien de overeenkomst werd gesloten onder voorbehoud van het verkrijgen van een lening moet de klant het bewijs van weigering van minstens 3 verschillende banken bezorgen aan onze firma.

De vereiste stedenbouwkundige en administratieve vergunning behoren tot de verantwoordelijkheid van de klant en behoudens schriftelijke overeenkomst is het bekomen van die vergunning nooit een opschortende voorwaarde waaronder de bestelling wordt gesloten. Onze firma kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgen of kosten verbonden aan dit artikel.

Bij eenzijdige gehele of gedeeltelijke ontbinding, verbreking of annulatie door de klant van de overeenkomst, is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de totale overeengekomen prijs inclusief BTW, of van het openstaand bedrag van de offerte, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen voor schade die kan bewezen worden. Betaalde voorschotten komen hoe dan ook (en zelfs indien meer dan voorgemeld forfait van 40%) toe aan onze firma als schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de klant bevrijdt de klant niet van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de met de met onze firma gesloten overeenkomst.

De betalingsvoorwaarden zijn als volgt: Na ondertekening van de offerte wordt een voorschotfactuur van €400 gefactureerd. Bij de definitieve opmeting wordt een voorschotfactuur van 50% min €400 gefactureerd. Deze betaling gebeurt voor de aanvang van start productie. Voor de aanvang van de plaatsing wordt een voorschotfactuur van 40% gefactureerd. Deze betaling gebeurt voor de aanvang van de installatie van de constructie. Na de oplevering wordt een eindfactuur van 10% gefactureerd. Verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de factuurvoorwaarden. Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, met kopie per e-mail. Het voorschot van €400 kan niet worden teruggevorderd wegens het niet bekomen van een vergunning of andere zaken waar onze firma geen impact op heeft. Door een niet betaling op de vervaldag, wordt er op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na vervaldag na een ingebrekestelling zal dit verhoogd worden met 10%. Onze firma blijft eigenaar van de geleverde en/of geplaatste goederen tot wanneer de klant alle schulden heeft vereffend, tevens met betrekking tot de goederen die reeds verwerkt of geïncorporeerd zijn. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de klant, heeft onze firma het recht om haar verplichtingen jegens de opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen integraal is nagekomen.

Wanneer de klant ondanks een ingebrekestelling de overeengekomen werken weigert of wanneer de klant nalaat zijn verbintenis uit te voeren, kan onze firma, mits aangetekend schrijven aan de klant, de ontbinding van rechtswege van het contract inroepen ten nadele van de klant. Heeft reeds gedeeltelijke uitvoering plaatsgevonden wanneer de klant verdere uitvoering weigert of onmogelijk maakt, dan kan onze firma, mits aangetekend schrijven aan de klant, opteren voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of het werk, en voor de ontbinding van rechtswege van het Contract ten laste van de Opdrachtgever voor het niet-uitgevoerde gedeelte.

Bij levering van de diensten dient de klant deze onmiddellijk na te zien. Klachten moeten aan onze firma gemeld worden, bij aangetekend schrijven en uiterlijk 5 dagen na levering van de diensten en of plaatsing van de constructie. Na het verstrijken van die termijn van 5 dagen, bij ingebruikname of bij aanvang van vervolgwerken wordt er door de opdrachtgever onherroepelijk, volledig en definitief aanvaard en zijn de zichtbare gebreken gedekt. Een klacht kan de klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen volgens de afgesproken voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de klant bovendien niet om de uitvoering van het contract te weigeren voor diensten die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

Onder voorbehoud van een erkenning door onze firma, zal bij een foutieve of defecte levering, de producten hersteld en/of vervangen worden zonder extra kosten. Bij onmogelijkheid van de herstelling of vervanging, is de verantwoordelijkheid van onze firma beperkt tot het bedrag die betrekking heeft op het betwiste gedeelte. De klant kan geen bedrag inhouden dat hoger is dan het bedrag van de herstelling. Het bedrag zal proportioneel zijn ten opzichte van de fout of het defect.

De 10-jarige aansprakelijkheid conform de artikel 1792 en 2270 BW kan enkel worden ingeroepen voor de gebreken die de stevigheid of stabiliteit van de constructie aantasten.

Voor alle verborgen gebreken, andere dan de zware voorzien in artikel 1792 en artikel 2270 Burgerlijk Wetboek, is de garantietermijn beperkt tot 6 maanden na de voltooiing van de werken. Alle toerekenbare technische gebreken of fouten moeten ten laatste tijdens deze periode gemeld worden. Klachten op basis van verborgen gebreken moeten per aangetekend schrijven worden kenbaar gemaakt door de klant onmiddellijk na de ontdekking ervan. Hier moeten duidelijk foto’s en een duidelijke omschrijving worden bijgevoegd.

De klant kan enkel op deze waarborgen beroep doen op voorwaarde dat de eindfactuur werd betaald dan wel conform de gemaakte betaalafspraken. De tienjarige termijn begint te lopen vanaf de datum van de eindfactuur of uitzonderlijk vanaf de datum van de oplevering der werken indien deze schriftelijk werd vastgelegd. Alle producten die onze firma niet zelf maakt en aankoopt bij leveranciers (screens, verwarmingselementen, zonwering,…) hebben de garantie die door de leverancier wordt aangeboden. De totale aansprakelijkheid van onze firma wegens een toerekenbare contractuele of extra-contractuele tekortkoming, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van de voor die overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van onze firma voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 10.000. De aansprakelijkheid van onze firma voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken kan in totaal nooit meer bedragen dan € 25.000. De aansprakelijkheid van onze firma voor indirecte schade, in het bijzonder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen, verhoging van algemene kosten, …, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de aansprakelijkheid van onze firma wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De klant heeft de verplichting onze firma schriftelijk op de hoogte te brengen van de ligging/plaats van de ondergrondse leidingen en/of nutsvoorzieningen alsook putdeksels die op de werf/ woning of de toegang daartoe aanwezig zijn. Indien de klant onze firma hierover niet zou inlichten zal onze firma geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor eventuele schade, die ingevolge de werkzaamheden daaruit kan voortvloeien. Alle niet-bestaande metselwerk (muurtjes enz ), dewelke op onze overeenkomst getekend worden zijn uiteraard niet inbegrepen in de prijs en dienen door de opdrachtgever of zijn aangestelde uitgevoerd te worden.

Tevens dient de klant ervoor te zorgen dat er bij de definitieve opmeting een beslissingsnemer aanwezig is teneinde na het overlopen van alle details en uitvoeringsplannen deze te kunnen handtekenen voor akkoord. Bij gebreke waaraan wij ons het recht voorbehouden de productie niet te laten opstarten. Voor ieder bijkomend bezoek dat hiervan het rechtstreeks gevolg is zal een forfait aangerekend worden van 65 euro + BTW. Dit forfait zal tevens aangerekend worden indien de definitieve opmeting niet kan doorgaan om redenen zoals daar zijn afwezigheid van een beslissingsnemer, niet volledig en/of niet conform uitgevoerde werken enz. Ook bij de oplevering van de constructie zal de klant ervoor zorgen dat er een beslissingsnemer aanwezig is om deze oplevering te kunnen handtekenen voor akkoord.

Voor verkopen die niet afgesloten werden ten huize van de opdrachtgever ( bv. Toonzaal ) zal onze firma de prijs mogen herzien indien de opgegeven maatvoeringen door de klant niet blijken overeen te stemmen met de werkelijkheid.

Indien in een latere fase de bestemming van de constructie zou wijzigen zoals naar een horeca uitbating, ruimte voor kinderopvang enz. zal onze firma geen enkele aansprakelijkheid dragen inzake specifieke eisen en/of voorschriften die zouden verbonden zijn aan de nieuwe bestemming. Wanneer de bestemming van de constructie een vochtige ruimte is ( bv zwembad en/jacuzzi overkapping, badkamer enz. ) gaan wij ervan uit dat de opdrachtgever voor een ontvochtingsinstallatie met voldoende capaciteit zorgt. Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen die daaruit kunnen voortvloeien. De opdrachtgever zorgt voor het onderhoud van de constructie als goede huisvader. Bij grote sneeuwvallen dient hij zo nodig het dak te ruimen.

Elke overeenkomst in steeds onder voorbehoud van een technische opmeting door een projectleider. Onze firma heeft het recht om elke overeenkomst te beëindigen, indien blijkt dat de uitvoering van de werken niet mogelijk is, zonder enige vorm van schadevergoeding. Alle verkochte maten hebben betrekking op buitenkant verticale wanden. Afwijkingen van minder dan 2 procent ( plus of min ) op maatvoeringen zijn niet vatbaar voor prijsaanpassingen en zullen niet verrekend worden. De tekeningen op het contract zijn vatbaar voor wijzigingen met als gevolg dat de definitieve technische uitvoeringstekeningen primeren op de tekeningen bij het contract. Met betrekking tot de werken in regie, worden de werkuren gerekend vanaf het vertrek (Europark Zuid 16, 9100 Sint-Niklaas) bij tot de terugkomst bij onze firma, verminderd met eventuele rust- en etenstijden, die door de betrokken werknemers bijgehouden zullen worden. Het regietarief bedraagt €48/uur

De klant erkent dat onze firma hem geïnformeerd heeft over de norm NBN S 23-002 die handelt over de veiligheidsaspecten en de noodzaak in bepaalde gevallen van het plaatsen van veiligheidsbeglazing. De opdrachtgever erkent dat onze firma hem erop heeft gewezen heeft dat voor het uit te voeren project deze normen het best in acht dienen te worden genomen, zelfs indien zou kunnen in twijfel getrokken worden of de norm al dan niet van toepassing is op de constructie. Wanneer niettemin wordt afgeweken van de norm NBN S23-002 bij de uitvoering van het project geschiedt zulks op voorafgaande mondeling of schriftelijk verzoek van de klant met dien verstande dat onze firma in voorkomend geval iedere aansprakelijkheid inzake materiële en/of lichamelijke schade en/of schade van andere aard die daaruit zou voortvloeien, zowel ten aanzien van de klant als ten aanzien van derden expliciet afwijst. Voor zover een derde een vordering ten aanzien van onze firma zou stellen ingevolge het uit te voeren en/of uitgevoerde project in afwijking van de norm NBN S 23-002 verbind de klant er zich toe onze firma te vrijwaren m.b.t. deze vordering. Wordt de constructie niet geplaatst conform de hierboven vermelde norm, dan houdt zulks impliciet in dat dit uitsluitend is gebeurd op mondeling of schriftelijk verzoek van de klant. Onze firma is nooit aansprakelijk voor thermische breuken. Door temperatuurverschillen binnen 1 glasblad kunnen deze optreden (meubels die tegen een glas staan, half neergelaten screens, gekleefde posters, radiator, airconditioning,…).

Dit Contract wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de Belgische Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen ondernemingen inzake de sluiting, interpretatie, uitvoering en beëindiging van deze overeenkomst gezien de verbintenissen van onze firma, zijnde de bouw van een veranda, pergola of andere constructie, in hoofdzaak dienen te worden uitgevoerd in de fabrieksgebouwen van onze firma.

Onze firma heeft het recht om gebruik te maken van de referenties en afbeeldingen van de uitgevoerde werken in onze publiciteit, zowel beschrijvend als visueel, buiten schriftelijk en uitdrukkelijk verbod hiertoe van de klant bij de onderschrijving van het contract. Alle briefwisseling dienst steeds gevoerd te worden met de maatschappelijke zetel van onze firma, NV Verancobel, gevestigd in Europark Zuid 16, 9100 Sint-Niklaas. Er zal dan ook geen rekening gehouden worden met brieven en documenten dewelke geadresseerd worden naar onze toonzalen enz.